Đối Tác Trọng Tấn

Quy Định Trạm Trung Chuyển Trọng Tấn

Quy định các hạng mục công việc và thu nhập đối với việc trung chuyển [...]